Blommensbergs skola
När den stadsliknande bebyggelsen mot slutet av 1800-talet började växa utanför tullarna byggdes en ny folkskola i Liljeholmen. Den startade 1881 men blev snart för liten.

Den fortsatta bebyggelsen växte dock inte vidare från Liljeholmen. I stället bildades mindre "bebyggelseöar" varifrån byggnationen fortsatte. En sådan i Aspudden utgick ifrån bebyggelse kring Hägerstensvägen. En annan utgick ifrån det som nu är centrala Gröndal. En tredje var Nynäs vid Trekanten. När man sökte lokaler för en gemensam skola för dessa områden fastnade man för Blommensberg, som ju låg helt fristående från områdena men i en slags gemensam mittpunkt.

Skolan inrymdes i två byggnader, som då i huvudsak använts som ett sommarnöje. De inköptes för donerade pengar och skolan togs i bruk 1894. I den ena av de två byggnaderna, som senare kom att kallas för "Hundkojan", inreddes två skolsalar på bottenvåningen och två lärarbostäder på övervåningen. Byggnaden står kvar än idag.
"Hundkojan" 1961

Utanför "Hundkojan" mot sjön till låg en trädgård med stora gräsmattor och ett gullregn som dominerande växtlighet. Även om trädgården var borta när man tog bilden ovan stod gullregnet fortfarande kvar.

Det andra huset låg där matsalen ligger idag. I det inrymdes en skolsal på bottenvåningen och en liten lärarbostad på övervåningen. Det tjänstgjorde senare som matbespisning och revs 1945 för att ge plats för den nya skolmatsalen.


Vartefter folkmängden i området fortsatte att öka byggdes fler skollokaler på tomten. År 1901 uppfördes det som senare kom att kallas för "Stallet". Det var en betydligt större träbyggnad i nationalromantisk stil. Det låg mitt under nuvarande Essingeleden och revs för att ge plats för denna 1962.
"Stallet" 1901

I och med denna byggnad fanns sammanlagt nio skolsalar och nio lärarbostäder. Men även detta blev snabbt för lite. Elevantalet hade på sex år ökat från 193 elever till 505.

År 1909 uppfördes därför två nya byggnader på en gång, båda i jugendinspirerad stil med putsade fasader. Den ena var "Borgen", som låg längst i söder. Den inrymde expedition, lärarrum och tio lärosalar beräknade för drygt 400 elever. Även den byggnaden revs 1962 i samband med byggnadet av Essingeleden.
"Borgen"

Sen en pendang till denna uppfördes i norr en lärarbostad i samma stil. Den står fortfarande kvar.

Men med tiden blev även detta för lite. 1921 var det dags att ta i anspråk ytterligare en byggnad, "Slottet". Den nya byggnade uppfördes i nyklassisk stil. Den inrymde
bl a expedition, lärarrum, bibliotek, matsal, träslöjdsal, och 16 klassrum. I och med det kunde skolan ta emot 1 150 elever på 1920-talet.
översiktsbild på skolkomplexet på 1930-talet med mina beteckningar. "Hundkojan" är skymd av "Slottet". "Andra huset" är det det hus som inköptes tillsammans med "Hundkojan" och som skolan startade i

I skolkomplexet ingick då också en idrottsplan där bollplanen ligger idag samt en vaktmästarbostad mellan idrottsplanen och Vinterviksvägen.
Bandy på idrottsplanen. I övre vänstra hörnet låg vaktmästarbostaden
Edit Larsson vid Trädgårdmästar-bostaden. i bakgrunden "Stallet"

Därmed var Blommensbergsskolans stora expansionsperiod avslutad. Dock tillkom 1945 en ny matsalsbyggnad. Den ligger fortfarande kvar.
Blommensbergsskolans matsal. Foto: Wanja Sjöberg, 1997

När Essingeleden drogs fram över skolområdet på 1960-talet revs som sagts "Borgen" och "Stallet", som skulle hamna mitt under leden. De ersattes med "provisoriska" baracker, som naturligtvis fortfarande står kvar. Det brukar skolbaracker göra.

Som ni märker finns här privata bilder tagna av familjen Larsson. Den är verkligen knuten till skolans historia. Martin Larssons föräldrar bosatte sig i Nynäs de första åren på 1900-talet. Martin själv gick sina sista skolår i Blommensbergs skola. Senare kom han att sköta underhåll av skolgården och trädgården med den häst han hade placerad i stallet bredvid vaktmästarbostaden. I början av 1930-talet flyttade han in med sin hustru Signe och deras fyra barn i lärarbostäderna på övervåningen i "Hundkojan". Alla barnen gick hela sin folkskoletid i Blommensberg. Signe bodde kvar i "Hundkojan" ända fram till 1965. Hon fungerade också som dagmamma för sitt barnbarn Annika när hon på 1950- och -60-talen gick hela sin grundskoletid i Blommensberg. Familjen har bidragit inte bara med bilderna utan även med sina berättelser om hela den här tiden.

Idag inrymmer "Slottet" en kommunalt driven kulturskola för årskurs 6-9 där bild, musik, film och drama genomsyrar undervisningen. I "Hundkojan" inryms ett annex till den privata Pilgrimsskolan. I annexet går årskurs 4-5. I barackerna ligger den kommunalt drivna Vintervikens förskola. Matsalen används som gemensam matsal för alla verksamheterna. Lärarbostaden inrymmer vanliga bostadslägenheter.